Yasya Levchenko

18 Jahre • Blind Audition Song: Khrystyna Soloviy - Hore Dolom

Original Format von ITV Studios Netherlands Content B.V.  

itv Logo

 Lizenziert von ITV Studios Global Entertainment B.V.